Školská jedáleň

Neodmysliteľnou súčasťou základnej školy je stravovacie zariadenie. Tvorí ho školská kuchyňa, školská jedáleň a 2 výdajne stravy (materská škola a MŠ v osade Dúbrava).

ŠJ poskytuje stravovanie nielen žiakom, ale aj cudzím stravníkom (dôchodcom, bývalým školským pracovníkom).

ZAMESTNANCI:

Helena KRIŠKOVÁ               vedúca ŠJ

Mária ZVOLENSKÁ               hlavná kuchárka

Júlia BULEJKOVÁ                 kuchárka

Terézia ŠVAJDOVÁ               kuchárka

Mária BIRÁSOVÁ                  kuchárka

Mária HABÁNIKOVÁ             kuchárka

Jozefína GUGOVÁ                kuchárka (70%), upratovačka (35%)

Ivana JURICOVÁ                  prevádzková pracovníčka v MŠ Dúbrava (50 %)

 

POPLATKY ZA STRAVU:

        dospelí               :   1,26  €                    dieťa v MŠ  :  1,27  €   (desiata + obed + olovrant)

                                                                      predškolák v MŠ: 1,27 € (1,20 € = dotácia, 0,07 € = ZŠ)

       cudzí stravník      :   2,80  €                    dieťa v MŠ  :  1,02  €   (desiata + obed)

       žiak 1. stupňa     :   1,09  €                     žiak 1. stupňa v hmotnej núdzi : 0,09 €  

       žiak 2. stupňa     :   1,16  €                     žiak 2. stupňa v hmotnej núdzi : 0,16 €

 

Počet stravníkov v školskom roku 2018/2019  :     350 stravníkov 

(ZŠ: žiaci - 184, dospelí - 47, ostatní - 30, MŠ: žiaci - 89)

Odhlásenie sa z obeda :  24 hodín vopred osobne alebo na tel. č. 032/6493287

Výdaj obedov  :  11,30 hod. -  13,45 hod.

Naša ŠJ sa zapája do rôznych programov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. Získali sme certifikát "Zdravá mliečna jedáleň" za spoluprácu s firmou Danone - školská mliečna liga.

V programe "Školské mlieko" deťom poskytujeme mlieko a mliečne výrobky dotované EÚ v rámci európskeho školského programu. 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO

Strava sa uhrádza: - poštovou poukážkou

                              - prostredníctvom internet bankingu

Platba za stravné sa uhrádza 1 mesiac vopred. Zákonný zástupca dieťaťa uhradza stravné v zmysle Všeobecného nariadenia obce Horná Súča najneskôr 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Prosíme rodičov, ktorí platia stravné cez internet, aby v kolónke "Správa pre prijímateľa" uvádzali meno žiaka, triedu, pretože je niekoľko detí s rovnaký priezviskom, aby nedošlo k nedorozumeniu.

 

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovanie: osobne, telefonicky na tel. č. 032/6493287

Rodič je povinný odhlásiť (resp. prihlásiť) dieťa zo stravy 1 deň vopred najneskôr do 8:00 hodiny ráno. 

Odhlasuje sa v ŠJ u pani vedúcej, resp. kuchárky.

Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. 

V prípade choroby je možné obed odobrať do obedára v 1. deň choroby v ŠJ v čase od 11:30 do 12:00, v ostatné dni musí byť stravník odhlásený.

Ak chce rodič dieťa znovu prihlásiť na stravu po chorobe, taktiež je nutné túto skutočnosť oznámiť 24 hod. vopred. 

V prípade predškolákov MŠ treba zodpovedne dbať na prihlasovanie a odhlasovanie dtí zo stravy. Pretože dotácia na stravovanie (1,20 €) na dieťa sa poskytuje za každý stravovací deň, iba v prípade, ak je dieťa prítomné v materskej škole. Za včas neodhlásenú stravu stravník musí uhradiť plnú hodnotu obeda 1,27 €. 

Skupinové odhlasovanie - výlety, exkurzie a pod. musia byť odhlásené 48 hod. vopred! V opačnom prípade odhlášky neakceptujeme - z dôvodu objednávky tovaru vopred!

 

Ďakujem za porozumenie! H. Krišková, vedúca ŠJ

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2019 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga